O lidech

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.
ředitel

Lukáš Váňa je ředitelem Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. V letech 2001 až 2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí ČR. Jako expert se účastnil série seminářů pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj na podporu projektů Public Private Partnership. V letech 2007 až 2010 byl členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, v současnosti je členem legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR.

Působí v realizačním týmu projektu Ministerstva vnitra k podpoře prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů. Dlouhodobě přednáší problematiku zákona o obcích. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem publikace „Obecní zřízení – komentář“ nakladatelství C. H. Beck (2008).

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Stanislav Kadečka je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje na oblast správního práva (včetně stavebního práva, práva životního prostředí, práva územních samosprávných celků, jakož i problematiky přestupků a jiných správních deliktů), a zároveň tuto problematiku přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Jakožto všeobecně respektovaný odborník v oblasti správního práva je Stanislav Kadečka místopředsedou pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády ČR a členem rozkladových komisí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bankovní rady České národní banky a ministra spravedlnosti ČR a také členem legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR.

Stanislav Kadečka se vedle advokátní praxe věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, mj. pro Komoru auditorů, a je organizátorem prestižních konferencí pro právníky „Správní řád v praxi krajských úřadů“ a „letní mezinárodní konference“ pro právníky územní samosprávy. Mimo jiného je autorem odborných publikací „Právo obcí a krajů v České republice“ nakladatelství C. H. Beck (2003), „Zákon o místních poplatcích a předpisy související. Komentář“, nakladatelství C. H. Beck (2005) a spoluautorem publikací „Správní řád (MERITUM)“ nakladatelství ASPI (2006) a „Obce 2008–2009 (MERITUM)“ nakladatelství ASPI (2009).

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Radek Jurčík je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje především na expertní činnost v oblasti veřejných zakázek a PPP projektů, včetně problematiky čerpání dotací a porušení rozpočtové kázně. Dva roky pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, nejprve jako pracovník podílející se na rozhodování I. instance, poté jako tajemník rozkladové komise. Sedm let působil v oblasti justice, z toho pět let jako asistent soudce Ústavního soudu. Od roku 1998 se věnuje metodické a poradenské činnosti v oblasti veřejných zakázek. Působil jako externí lektor Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a k zákonu č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, a je akreditovaným lektorem Ministerstva vnitra pro školení „Veřejné zakázky a jejich zadávání“.

V současné době působí jako akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, kde přednáší problematiku zadávání veřejných zakázek a finanční a správní právo a je garantem oboru veřejná správa pro bakalářské a magisterské studium. Je autorem čtyř monografií v oblasti veřejných zakázek ke všem dosavadním zákonům o veřejných zakázkách platným v České republice a řady dalších publikací. Z nejnovějších jmenujme např. „Správní řád a řízení o veřejných zakázkách“ (2012).

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

Josef Vedral je zaměstnán v odboru vládní legislativy Úřadu vlády, kde současně působí jako člen Legislativní rady vlády a jako předseda její pracovní komise pro správní právo. Kromě toho vyučuje správní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde sám absolvoval magisterské a postgraduální studium. Dříve působil v odboru legislativy Ministerstva vnitra, později v legislativním oddělení Svazu měst a obcí ČR. Je mj. členem rozkladových komisí na Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu vnitra.

Jeho disertační práce „Územní samospráva a obecně závazné vyhlášky“ byla v r. 1999 publikována v edici Právnické fakulty UK Prameny a nové proudy právní vědy. Je spoluautorem správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“, II. aktualizované vydání, Polygon 2012.

Komentáře nejsou povoleny.