Vybraní přednášející

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Profesor Eliáš je hlavním zpracovatelem nového občanského zákoníku, právníkem, právním vědcem a předním českým civilistou a komercialistou. Mimo jiné je prorektorem VŠMIEP, a.s., vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR, členem Legislativní rady vlády ČR a komise pro rekodifikaci soukromého práva při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Je nositelem nejvýznamnějších ocenění, včetně Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos českému právu.

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Doktor Bezouška má bohaté legislativní zkušenosti, mj. spolupracoval na tvorbě nového občanského zákoníku a novelizacích zákoníku práce. Pedagogicky působí na olomoucké Právnické fakultě, je členem Legislativní rady vlády ČR a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Doktor Kadečka je uznávaným odborníkem především na právo územních samosprávných celků, ale i na další oblasti správního práva. Dlouhodobě se v těchto oblastech věnuje též publikační a přednáškové činnosti, a to i na mezinárodní úrovni. Je vedoucím katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a místopředsedou pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády ČR. Jako takový spolupracoval i na tvorbě doprovodných a změnových zákonů k novému občanskému zákoníku.

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Docent Gřivna je odborníkem na trestní právo, zastává funkci předsedy stálé Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR a člena rekodifikační komise pro trestní právo Ministerstva spravedlnosti ČR. Od roku 2008 je též členem rozkladové komise ministra obrany. V oboru trestního práva se věnuje nejen činnosti přednáškové, ale též publikační,  za niž mimo jiné získal také prestižní Bolzanovu cenu.

JUDr. Adam Furek

Doktor Furek se specializuje na oblast samostatné působnosti obcí a krajů, především na nakládání s obecním majetkem, dále na svobodný přístup k informacím a v poslední době též na nový kontrolní řád. Od roku 2004 je zaměstnancem Ministerstva vnitra na úseku dohledu nad územní samosprávou, aktuálně na pozici vedoucího oddělení a zástupce ředitelky odboru. Mimo jiné se příležitostně věnuje také publikační a přednáškové činnosti.

Mgr. Roman Pečenka

Magistr Pečenka je partnerem advokátní kanceláře PRK Partners a má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblastech práva nemovitostí, smluvních vztahů a akvizicí, jakož i z oblasti práva municipalit. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti v oblastech nemovitostního práva, smluvních vztahů a energetického práva.

Mgr. Ludvík Matoušek

Magistr Matoušek je uznávaným odborníkem na právo ústavní a právo civilní, jenž se jako vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy a člen její Expertní skupiny věnoval implementaci nového soukromého práva, tvorbě výkladových stanovisek a zodpovídání dotazů široké laické i odborné veřejnosti. Díky svému působení na pozici právníka Ministerstva vnitra SRN a Úřadu prezidenta SRN nasbíral též bohaté zkušenosti v zahraniční veřejné správě. Mimo jiné je členem rozkladové komise Ministerstva vnitra ČR a dlouhodobě se věnuje také přednáškové činnosti.

Mgr. Lukáš Rothanzl

Magistr Rothanzl se ve své praxi zaměřuje na oblast práva územních samospráv, zejména na oblast nakládání s majetkem a problematiku vydávání právních předpisů obcí. Dlouhodobě přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí a svobodného přístupu k informacím.

Mgr. Jiří Trnka

Magistr Jiří Trnka je advokátem spolupracujícím s advokátní kanceláří PRK Partners se zaměřením především na právo obchodních společností a finanční právo. Kromě práce v advokacii je studentem doktorského studia PF UK v oboru obchodní právo a publikuje v odborném tisku.

Komentáře nejsou povoleny.