Program konference

Čtvrtek 29. května 2014

12.30 – 13.00

Zahájení
Mgr František Lukl, MPA

 • vystoupení zástupců Svazu měst a obcí ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a Wolters Kluwer ČR
13.00 – 13.30

Dosavadní zkušenosti a připravovaná novela NOZ
 JUDr. Hana Marvanová

I. náměstkyně ministryně spravedlnosti

13.30 – 14.45

Povinnosti obcí při nakládání s majetkem podle zákona o obcích z pohledu NOZ
JUDr. Stanislav Kadečka, JUDr. Adam Furek

 • neplatnost právních jednání obcí pro porušení povinností stanovených obecním zřízením
 • rozhodování obecních orgánů o pachtech a výprosách nemovitého majetku
 • věcná břemena a právo stavby
 • novelizace zákonů o územních samosprávných celcích k upřesnění vazby na nové civilní právo
14.45 – 15.00

Přestávka

15.00 – 16.30

První měsíce účinnosti NOZ
 
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

 • výběr nejzajímavějších postřehů z prvních měsíců aplikace NOZ v praxi
 • sporné body a nejasnosti a jejich možná řešení
 • co lze očekávat do budoucna
16.30 – 16.45

Přestávka

16.45 – 17.45

NOZ – praktický nástroj pro sebevědomou obec ve vztahu s developery
Mgr. Roman Pečenka

 • praktické novinky a úskalí uzavírání smluv
 • právo stavby, přídatné spoluvlastnictví
 • inženýrské sítě – pojem a povaha
 • nabývání a zcizování nemovitých věcí
19.00 – 23.30 Večerní raut

Pátek 30. května 2014

SPOLEČNÝ PROGRAM

08.30 – 08.45 Úvodní slovo moderátora – shrnutí z minulého dne
Mgr. František Lukl, MPA
08.45 – 09.45

Trestní odpovědnost volených představitelů obcí
 určený státní zástupce

 • dosavadní zkušenosti při trestním stíhání členů zastuptelstev obcí
 • nejčastější pochybení volených představitelů obcí z pohledu trestního práva
 • porušení povinnosti při správě cizího majetku
 • možnosti a nástroje prevence
09.45 – 10.45

Nemovitosti dle NOZ, katastr nemovitostí
 JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

 • přechodná ustanovení NOZ
 • bytová politika obce ve světle nové právní úpravy
 • rostoucí význam katastru a ochrana práv
10.45 – 11.00 Přestávka

BLOK PRO VEDENÍ OBCÍ (starostové, primátoři, tajemníci)

11.00 – 12.30

Projev vůle obce navenek
 Mgr. Lukáš Rothanzl, Mgr. Ludvík Matoušek

 • hlavní změny v úpravě právního jednání
 • absolutní a relativní neplatnost
 • zveřejňování záměrů u vybraných smluvních typů
 • zastoupení
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.30

Trestní odpovědnost právnických osob
 doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

 • trestní odpovědnost právnických osob – legislativa a praxe
 • trestní odpovědnost právnických osob de lege ferenda
 • trestní odpovědnost územních samospráv
 • povinnost vyplývající pro územní samosprávy ze zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
 • compliance programy jako způsob prevence trestní odpovědnosti
14.30 – 15.00

Shrnutí celého dne – závěr

   

BLOK PRO PRÁVNÍKY

11.00 – 12.30

Obchodní korporace – co by mělo obce zajímat
 Mgr. Jiří Trnka

 • praktické postřehy ke správě obchodních korporací
 • změny korporátních dokumentů kapitálových společností po rekodifikaci a (ne)výhody podřízení se zákonu o obchodních korporacích
 • odměňování a odpovědnost členů statutárních orgánů
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.30

Vybrané otázky závazkového práva
 Mgr. Lukáš Rothanzl, Mgr. Ludvík Matoušek

 • vybrané změny v obecné části a u některých smluvních typů
 • nájem a pacht
 • nájem bytu
 • smlouva o dílo
 • bytové spoluvlastnictví
14.30 – 15.00 Shrnutí celého dne – závěr

Komentáře nejsou povoleny.